นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

ลงทะเบียน ออนไลน์

ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองและไม่ต้องส่งเอกสารให้กับทางสหกรณ์

Download ใบสมัคร

สำหรับสมาชิกที่ไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

ระบบข้อมูลสมาชิก

สำหรับดูข้อมูลหุ้น,ข้อมูลเงินฝาก,ข้อมูลเงินกู้,สิทธิค้ำประกันและเรียกเก็บ

ระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์

สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์,หนังสือยืนยันยอดและดูตารางการชำระหนี้

ridsaving.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด (สามเสน) 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

coop@ridsaving.com

coop@ridsaving.com

-

โทร.0-2243-4797 โทรสาร 0-2243-5086