นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 146719

ทุนสวัสดิการ เพื่อ เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกันชีวิตกลุ่ม
เป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อได้รับแบบสอบถาม
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สมาชิกผู้ใดที่ถึงแก่กรรมในขณะที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เงินสะสมทวีทรัพย์
เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
   

ทุนสวัสดิการ เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
หลักเกณฑ์จ่ายเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด

   
ทุุนสวัสดิการ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
   
ทุนสวัสดิการ สมาชิกอาวุโส
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิสมาชิกอาวุโส
   

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh