นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 29126
 ระเบียบสหกรณ์ 
 
   
  2567  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2567
(ลว.26 เม.ย. 2567)
 
     
  2566  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการตรวจหลักประกันเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2566
(ลว.30 พ.ค.2566)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการควบคุมและการรักษาความปลดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566
(ลว.26 ม.ค.2566)
 
     
  2565  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2565
(ลว.20 เม.ย. 2565)
 
     
  2564  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564
(ลว.23  ก.ค. 2564)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2564
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2564
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง พ.ศ.2564
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
  2563  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2563
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
  2562  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 
(ลว.12 ก.ค.62)
 
     
ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
(ลว.3 พ.ค. 2562)
 
     
  2561  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
(ลว. 15 ส.ค. 2561)
 
     
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2561(ลว. 31 ส.ค. 2561)  
     
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ. 2560(ลว. 14 ก.พ. 2561)  
     
  2560  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560
(ลว.1 มี.ค.60)
 
     
  2558  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2559
(ลว.11 ธ.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง การถือหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ.2558
(ลว.21 ก.ย.58)
 
     
  2557  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 13 พ.ย. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
  2555  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การตรวจหลักประกันเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2555
(ลว.16 พ.ย.55)
 
     
  2553  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2553
(ลว.28 ก.ค.53)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2553
(ลว.26 เม.ย. 53)
 
     
  2552  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
(ลว.30 ธ.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2552
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2552
(ลว.30 เม.ย.52)
 
ประกาศสหกรณ์
   
  2567  
     
  ประกาศ การให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2567
(ลว.26 เม.ย. 2567)
 
     
ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
(ลว.6 มี.ค. 2567)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.31 ม.ค. 2567)
 
     
ประกาศ การับฝากเงิน
(ลว.31 ม.ค.2567)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
(ลว.04 ม.ค.67)
 
     
  2565  
     
ประกาศ การใช้MOBILE APPLICATION 
(ลว.26 ต.ค.2565)
 
     
ประกาศ ยกเลิกการใช้บริการ ATM ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
(ลว.26 ต.ค.2565)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.27 ก.ค. 2565)
 
     
  2564  
     
ประกาศ การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้สมาชิก(ลว.19 ธ.ค. 2564)  
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส(ลว.23 ก.ค. 2564)  
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย์ (ลว.23 ก.ค. 2564)  
     
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ (ลว.21 ก.ค. 2564)  
     
ประกาศ การให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2564
(ลว.7 มิ.ย. 2564)
 
     
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
     
ประกาศ โครงการพักชำระหนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(รอบที่ 2)  
     
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(ลว. 22 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ การให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2564
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.18 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษ
(ลว. 18 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.5 มี.ค. 2564)
 
     
ประกาศ การยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2561 และยกเลิกประกาศสหกรณ์ เรื่องให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2561 
(ลว.5 ก.พ. 2564)
 
     
ประกาศ โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(covid-19) พักชำระหนี้เงินต้น 100% 
(29 ม.ค. 2564)
 
     
  2563  
     
ประกาศ กำหนดแผลกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562-2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ลว.2 ต.ค. 2563)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.31 ก.ค. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2563
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศยกเลิกการแนบสำเนาทะเบียนบ้านในการเปิดบัญชีเงินฝาก
(ลว.15 ม.ค. 2563)
 
     
  2562  
     
ประกาศ วิธีสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ สอ.ชป. ประจำปี 2563
(ลว. 4 ก.ย. 2562)
 
     
ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหา กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
(ลว.20 ส.ค. 2562)
 
     
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษ
(ลว. 12 ก.ค. 2562)
 
     
  2561  
     
ประกาศ กำหนดแผนกลยุทธ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562-2565
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่อง การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกค้างส่งงวดเงินชำระหนี้เงินกู้ ประจำปี 2561
(ลว. 4 ต.ค. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่อง การรับเงินฝาก
(ลว. 26 ก.ย. 2561)
 
     
ประกาศ วิธีสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสอ.ชป. ประจำปี 2562
(ลว. 13 ก.ย. 2561
 
     
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 โดยสหกรณ์จะโอนเงินให้กับสมาชิกภายในวันที่ 13 ก.ย. 2561
(ลว. 3 ก.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การให้การให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
(ลว. 15 ส.ค. 2561)
 
     
ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2562
(ลว. 9 ส.ค. 2561)
 
     
ประกาศ การรับสมัคสมาชิกสสอ.รท รอบ 9/2561 - 11/2561 เป็นกรณีพิเศษ
(ลว. 6 ก.ค. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอ.รท
(ลว. 6 ก.ค. 2561)
 
     
ประกาศ การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2561
(ลว. 15 มิ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
(ลว. 5 มิ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ ขอเชิญชวนสมาชิกใช้บริการ ATM ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
(ลว. 2 เม.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่ม
(ลว. 9 มี.ค. 2561)
 
     

ประกาศ การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร
(ลว. 14 ก.พ. 2561)

 
     
  2560  
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.27 มิ.ย. 2560)
 
     
  2559  
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 5 ก.ค.59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 16 เม.ย. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
(ลว.6 ม.ค.59)
 
     
  2558  
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว.8 มิ.ย.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระเงินคืนรัฐของข้าราชการบำนาญ
(ลว. 30 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง กำหนดแผน กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558- 2561
(ลว. 7 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว.27 ม.ค.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่มรายเดือน
(ลว.22ก.ย. 58)

 

     

 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh