+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
22
- 26 มิ.ย.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพฤหัสฯ
ที่
2
กรกฎาคม

2558

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ก.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
2. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีทันที
3. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรีค่าบริการ กด/ถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 
คลิก ลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576

 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง ขอเชิญชวนประกวด
คำขวัญและเรียงความ 100 ปี
สหกรณ์ไทย
ลว. 16 มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์ข่าว
จากภาคี สหกรณ์บางเขน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ร่วมบริจาคสิ่งของและ
ทุนการศึกษา
ลว. 10 มิถุนายน 2558
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(ลว. 25 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง งดรับฝาก-ถอนเงิน และจ่ายเงินกู้
(ลว. 19 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง การใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง การใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง โครงการเงินกู้
สามัญเพื่อชำระหนี้เงินคืนรัฐ
ของข้าราชการบำนาญ (เพิ่มเติม)
(ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง โครงการเงินกู้
สามัญเพื่อชำระหนี้เงินคืนรัฐ
ของข้าราชการบำนาญ
(ลว. 30 เม.ย. 2558)
คลิกดาวน์โหลด หนังสือยืนยัน
และหนังสือยินยอมให้หักเงิน
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
(ลว. 15 พ.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนสวัสดิการ สมาชิกผู้สูงอายุ
(มิ.ย. 58)

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแผน
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558-
2561 (ลว. 7 เม.ย. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ และเงินฝาก
(ลว. 17 มี.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว 27 ม.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้น
ซื้อเพิ่ม
(ลว. 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดซื้อ
หุ้นพิเศษ (โครงการเกษียณ
เกื้อกูล) (ลว. 29 ก.ย. 2557)
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจำ ปี 2557
(ลว. 14 ส.ค. 2557)
การเปลี่ยนบริษัทประกันชีวิต
ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(ลว. 20 ม.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
(ลว. 24 ก.พ. 2555)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(ลว. 12 ก.ย. 2554)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
าชการไทย (ลว. 9 ธ.ค. 2554)

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ของ สมาชิก พ.ศ. 2553
(ลว. 12 พ.ค. 2554)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a