+

นายทองเปลว กองจันทร์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่ 37


สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
6 ก.พ.
-10 ก.พ.
2560
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
15
ก.พ.

2560

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ม.ค. 60 >>
***สหกรณ์ฯขอเป็นกำลังใจให้สมาชิก
ที่ประสบภัยน้ำท่วม*** เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น สมาชิกท
ี่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม สามารถยื่น รับสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ิจากสหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน นับจากวัน ที่ประสบภัยพิบัติ

 

 

***สหกรณ์ฯขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม*** เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม สามารถยื่น รับสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติจากสหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน นับจากวัน ที่ประสบภัยพิบัติ สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สอ.ชป.053
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้

ระบบเปิดให้บริการ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
(ลว. 27 พ.ย. 2559)
ประกาศ ผลการจับรางวัลโครงการ
วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
(ลว. 27 พ.ย. 2559)
ผลการคัดเลือกโครงการคนดีศรีสหกรณ์
(ลว. 27 ต.ค. 2559)

ผลการคัดเลือกประกวดตราสัญลักษณ์ 36 ปี สอ.ชป.
(ลว. 27 ต.ค. 2559)
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประจำเดือน ก.พ. 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
ประจำเดือน
ก.พ. 2560
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สห