+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
16 พ.ย.
- 20 พ.ย.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
25
พ.ย.

2558

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ส.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 200 บาท
2. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
3. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรี ค่าบริการถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์
แด่..พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
http://www.library.kku.ac.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิก ทราบ

เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบแม่ข่าย Web Online
จึงไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576

 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
์เข้ารับ การสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
(ลว. 19 พ.ย. 58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับ
การสรรหา เป็นเจ้าหน้าท
ี่สหกรณ์
(ลว. 16 พ.ย. 58)
การยื่นแบบแสดงรายการ
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
เชิญชวนเข้าร่วม ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
(ลว. 5 พ.ย. 58)

ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สอ.ชป.
(ลว. 4 พ.ย. 58)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหา เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
(ลว. 3 พ.ย. 58)
 แบบฟอร์มสำรวจความต้อง
การเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก
100 ปี สหกรณ์ไทย
ประกาศฯ เรื่อง ผู้ได้รับทุน
สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว. 11 พ.ย. 58)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้รับการสรรหา
และเลือกตั้งคณะกรรมการ
(ลว. 2ต.ค.58)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้รับการสรรหา
และเลือกตั้งผู้ครวจสอบกิจการ
(ลว. 2ต.ค.58)
ประกาศฯ เรื่อง วันออมแห่งชาติและโครงการ "ออมปีนี้ ถอนปีหน้า"
(ลว. 2ต.ค.58)
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก
(ลว. 25ก.ย.58)
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการดำเนิน
การสรรหา กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2559
(ลว. 15 ก.ย. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง วิธีการสรรหา
กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2559
(ลว. 15 ก.ย. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง วิธีการสรรหาและเลือกตั้ง
ผู้ตรวจ สอบกิจการ สหกรณ์ทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2559
(ลว. 15 ก.ย. 2558)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a