ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่่
12
-16 ม.ค.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
21
มกราคม

2558

เรียบร้อยแล้ว

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม

พ.ย.57 >>
  *** กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำ
ปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม
อาคารชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

อัตราเงินปันผล     ร้อยละ 5.50
อัตราเงินเฉลียคืน  ร้อยละ 7.75

สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน
เข้าบัญชีสมาชิกหลังที่ประชุมใหญ่มี
มติอนุมัติ 

 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อสมาชิก
ผู้ได้รับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว

@ สมาชิกที่เลขสมาชิกลงท้ายด้วยเลข "13" จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท (รางวัลเลขท้าย 2 ตัว)

@สมาชิกที่เลขสมาชิกลงท้ายด้วยเลข "730" จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท (รางวัลเลขท้าย 3 ตัว)

สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ท่านสมาชิกผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด โดยนายอาจพล วงศ์บุษราคัม กรรมการดำเนินการฯ และนายสมโภชน์ บุญมาก ผู้จัดการ มอบเงินสด จำนวน 10,000.- บาท และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว (แต่ยังคงใช้งานได้) จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ภาคีสหกรณ์บางเขน
 

สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์


ใบประกาศเกียรติคุณ
ของ สอ.ชป

สอ.ชป. ผ่านการ
ประเมินการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการ
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยต่อเนื่อง
 
คลิกลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้

Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
ไม่สามารถใช้งานได้

อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการปรับปรุงระบบ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576 
 
ประกาศฯ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
สมาชิกผู้สูงอายุ( ม.ค. 58)

ประกาศฯ เรื่อง
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
จากสหกรณ์อื่น
(ลว 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม
(ลว 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง
การเปิดซื้อหุ้นพิเศษ
(โครงการเกษียณเกื้อกูล )
(ลว 29 ก.ย. 2557)
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจำปี 2557
(ลว 14 ส.ค. 2557)
การเปลี่ยนบริษัท
ประกันชีวิตของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ
(ลว 20 ม.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ ปี2556
(ลว 1 ก.ค. 2556)
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
(ลว 30 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
(ลว 24 ก.พ. 2555)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(ลว 12 ก.ย. 2554)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย
(ลว 9 ธ.ค. 2554)

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2553
(ลว 12 พ.ค. 2554)


+

E-Mail ผู้บริหาร แผนที่ / ที่ตั้ง โทรศัพท์


a