+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
25 เม.ย.
- 29 เม.ย.
2559
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุทธ
ที่
4
พ.ค.

2559

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ส.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 200 บาท
2. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
3. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรี ค่าบริการถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์
แด่..พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
http://www.library.kku.ac.th

**สมาชิกโปรดทราบ**
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกทุกฉบับต้องผ่านเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ถือว่าเป็นสัญญาไม่เรียบร้อย ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการ

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้ ระบบแม่ข่าย
Web Online สามารถให้
บริการได้ตามปกติแล้วท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
ใบตรวจคำขอกู้เงินสามัญ(สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยงาน ฯ
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2559
(ลว. 8 เม.ย. 59)
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2559
(ลว. 9 มี.ค. 59)
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(ลว. 25 ก.พ. 59)
เงินฝากทวีสิน
(ลว. 1 ก.พ. 59)
ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่ 36 ประจำปี 2559
(ลว. 16 ธ.ค. 59)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(ลว. 11 ม.ค. 59)
ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สอ.ชป.
(ลว. 4 พ.ย. 58)
ประกาศการโอนจ่ายคืนประจำปี 2558
(ลว. 6 ม.ค. 59)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
(ลว. 6 ม.ค. 59)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเขียน
เรียงความเรื่อง "ธุรกิจประกันชีวิตของคนสหกรณ์"
(ลว. 16 ธ.ค. 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a