+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
22 ส.ค.
- 26 ส.ค.
2559
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุทธ
ที่
31
ส.ค.

2559

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ส.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 200 บาท
2. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
3. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรี ค่าบริการถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์
แด่..พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
http://www.library.kku.ac.th

**สมาชิกโปรดทราบ**
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกทุกฉบับต้องผ่านเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ถือว่าเป็นสัญญาไม่เรียบร้อย ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการ

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้

ระบบเปิดให้บริการ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล
(ลว. 30 ส.ค. 59)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
(ลว. 30 ส.ค. 59)
ประกาศผลการคัดเลือกประกวดราคา
บริษัทประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา
(ลว. 30 ส.ค. 59)
ประกาศฯ จ้างรับเหมาทำความสะอาด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทานสามเสน
และสอ.ชป. ปากเกร็ด
( ลว.24 ส.ค. 59 )

แบบฟอร์ท โครงการคนดีศรสหกรณ์
ประกาศ ฯ โครงการคนดีศรีสหกรณ์ ปี 2559
( ลว.9 ส.ค. 59 )

ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ชป.
ประจำปีบัญชี 2560
( ลว.5 ส.ค. 59 )

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
แจ้งปิดระบบ ATM ชั่วคราว
ประกาศ การประกวดราคาการประกันชีวิต
กลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
(ลว.21 ก.ค. 59)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 5 ก.ค.59)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2559
(ลว.17 พ.ค.59)
 รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิก
อาวุโส ประจำเดือน ส.ค.. 2559
 รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประจำเดือน ส.ค. 2559
ประกวดตราสัญลักษณ์ 36 ปี สอ.ชป.
ใบตรวจคำขอกู้เงินสามัญ(สำหรับ
เจ้า หน้าที่ ี่ช่วยงาน ฯ
เงินฝากทวีสิน
(ลว. 1 ก.พ. 59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a