นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่34

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่่
1
-14พ.ย.
2557
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
19
พฤศจิกายน

2557

เรียบร้อยแล้ว

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

ิิ

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่่ี่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
ต.ค.57 >>
   กำหนดการสรรหา ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2558
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 12.00 น
   กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม
อาคารชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
 ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์
    สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 

  

สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์


ใบประกาศเกียรติคุณ
ของ สอ.ชป

สอ.ชป. ผ่านการ
ประเมินการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการ
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยต่อเนื่อง
 
คลิกลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้

Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576 
 
ประกาศฯ เรื่อง
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
จากสหกรณ์อื่น
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม
ประกาศฯ เรื่อง
การเปิดซื้อหุ้นพิเศษ
(โครงการเกษียณเกื้อกูล )
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจำปี 2557
การเปลี่ยนบริษัท
ประกันชีวิตของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ
ประกาศฯ เงินฝากประจำ
24เดือน ดอกเบี้ย 4.50
ต่อปี
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ ปี2556
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
สมาชิกผู้สูงอายุ( พ.ย. 57)


+

E-Mail ผู้บริหาร แผนที่ / ที่ตั้ง โทรศัพท์


a