+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
10 ต.ค.
- 14 ต.ค.
2559
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
19
ต.ค.

2559

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ส.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 200 บาท
2. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
3. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรี ค่าบริการถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้

ระบบเปิดให้บริการ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
ประกาศ ฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร
รับการสรรหาประธานกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการดำเนินการ
สอ.ชป. ประจำปี 2560
(ลว. 10 ต.ค. 2559)
ประกาศ ฯ รายชื่อและหมายเลข
ผู้สมัคร รับการ สรรหาและเลือก
ตั้งผู้ตรวจ สอบกิจการ
สอ.ชป. ประจำปี 2560
(ลว. 10 ต.ค. 2559)
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประจำเดือน ต.ค. 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
ประจำเดือน ต.ค. 2559
ประกาศ ฯ วิธีการสรรหาประธานกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี
2560
(ลว. 12 ก.ย. 59)

ประกาศ ฯ วิธีสรรหาและเลือกตั้ง
ผู้ตราวสอบกิจการ ประจำปี 2560
(ลว. 12 ก.ย. 59)
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมสัมมนาเกษียณฯ
2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล
(ลว. 30 ส.ค. 59)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
(ลว. 30 ส.ค. 59)
ประกาศผลการคัดเลือกประกวดราคา
บริษัทประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา
(ลว. 30 ส.ค. 59)
ประกาศฯ จ้างรับเหมาทำความสะอาด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทานสามเสน
และสอ.ชป. ปากเกร็ด
( ลว.24 ส.ค. 59 )

ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ชป.
ประจำปีบัญชี 2560
( ลว.5 ส.ค. 59 )

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สห