ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่่
9
-13 มี.ค.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพฤหัสบดี
ที่
18
มีนาคม

2558

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่ วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม

ก.พ.58 >>
  ***สหกรณ์ฯ ได้ทำการปรับปรุงแบบ
ฟอร์มหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
(ตามกฎหมายใหม่)มีผลบังคับใช้วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป***
 ***สมาชิกจะยื่นขอกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์ม
คำขอกู้ฉบับใหม่ สามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์
****
http://www.ridsaving.com 

 


โปรดทราบ
ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
วางพานพุ่ม ณ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 

สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์


ใบประกาศเกียรติคุณ
ของ สอ.ชป

สอ.ชป. ผ่านการ
ประเมินการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการ ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยต่อเนื่อง
 
คลิกลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้

Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576


 
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เป็นผู้จัดการ สหกรณ์ฯ
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ และเงินฝาก
(ลว 17 มี.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
สมาชิกผู้สูงอายุ( มี.ค. 58)

ประกาศฯ เรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นผู้จัดการ

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศฯ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศฯ เรื่อง
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
จากสหกรณ์อื่น
(ลว 27 ม.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม
(ลว 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง
การเปิดซื้อหุ้นพิเศษ
(โครงการเกษียณเกื้อกูล )
(ลว 29 ก.ย. 2557)
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อผู้
ได้รับทุนส่งเสริมการ
ศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ
ปี 2557(ลว 14 ส.ค. 2557)
การเปลี่ยนบริษัท
ประกันชีวิตของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ
(ลว 20 ม.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ ปี2556
(ลว 1 ก.ค. 2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
(ลว 24 ก.พ. 2555)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(ลว 12 ก.ย. 2554)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย
(ลว 9 ธ.ค. 2554)

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครง
สร้างหนี้ของสมาชิก
พ.ศ. 2553(ลว 12 พ.ค. 2554)


+

E-Mail ผู้บริหาร แผนที่ / ที่ตั้ง โทรศัพท์


a