+

นายทองเปลว กองจันทร์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่ 37


สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
13 มี.ค.
-17 มี.ค.
2560
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
22
มี.ค.

2560

เรียบร้อยแล้ว
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 2,000,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภทออมทรัพย์
พิเศษเป็น หลักประกัน เงินกู้สามัญ
ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20
ให้ดำเนินการ ฝากหรือเปิดบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ โดยให้ หักเงิน
กู้สามัญหักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้เป็นหลัก
ประกัน ไม่สามารถถอนออกได้
(ยกเว้นดอกเบี้ย)จนกว่าผู้กู้จะมี
ทุนเรือนหุ้น ถึงร้อยละ 20
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม คำขอกู้เงิน
สามัญ ฉบับเก่า เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ก.พ. 60 >>
***สมาชิกโปรดทราบ*** หนังสือสัญญาเงินกู้และหนังสือสัญญา
ค้ำประกัน หากเขียนข้อความผิด ห้ามใช้น้ำยาลบ คำผิด ให้ใช้การขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
แล้วจึงเขียนข้อความที่ถูกต้องแทน

 

 

***รายชื่อผู้ขอรับทุนสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติได้รับอนุมัติแล้ว*** และทางสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้

ระบบเปิดให้บริการ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
ประการ รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
จำนวน 97 ราย
(ลว. 3 มี.ค. 2560)
ประกาศ สอ.ชป.
เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560
(ลว. 1 มี.ค. 2560)
  ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
(ลว. 27 พ.ย. 2559)
  ประกาศ ผลการจับรางวัลโครงการ
วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
(ลว. 27 พ.ย. 2559)
  ผลการคัดเลือกโครงการคนดีศรีสหกรณ์
(ลว. 27 ต.ค. 2559)

  ผลการคัดเลือกประกวดตราสัญลักษณ์ 36 ปี สอ.ชป.
(ลว. 27 ต.ค. 2559)
  รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประจำเดือน มี.ค. 2560
  รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
ประจำเดือน
มี.ค. 2560
  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สห