+

นายทองเปลว กองจันทร์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่ 37


สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
18 เม.ย.
-21 เม.ย.
2560
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
26
เม.ย.

2560

เรียบร้อยแล้ว
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 2,000,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภทออมทรัพย์
พิเศษเป็น หลักประกัน เงินกู้สามัญ
ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20
ให้ดำเนินการ ฝากหรือเปิดบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ โดยให้ หักเงิน
กู้สามัญหักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้เป็นหลัก
ประกัน ไม่สามารถถอนออกได้
(ยกเว้นดอกเบี้ย)จนกว่าผู้กู้จะมี
ทุนเรือนหุ้น ถึงร้อยละ 20
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม คำขอกู้เงิน
สามัญ ฉบับเก่า เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
ตัวอย่างวิธีการคำณวนเงินกู้สามัญ
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

เม.ย.. 60>>
***สมาชิกที่เกษียณอายุราชการเปลี่ยนที่อยู่
หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง***
กรุณาติดต่อสหกรณ์ เบอร์โทร
02-6696595 ,แฟ็กซ์ 02-6696575

 

 

 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้

ระบบเปิดให้บริการ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 02 - 669 - 6576

 
 
วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. เป็นวัน
แรงงานแห่งชาติ สอ.ชป.
หยุดทำการ 1 วัน
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน
สวัสดิการ เพื่อสงเคราะห
์สมาชิก ผู้ประสบภัยพิบัติ
จำนวน 25 ราย
สหกรณ์จะโอนเงินภายใน
วันที่ 4 พ.ค.60
(ลว. 26 เม.ย. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน
สวัสดิการ เพื่อสงเคราะห
์สมาชิก ผู้ประสบภัยพิบัติ
จำนวน 125 ราย
สหกรณ์จะโอนเงินภายใน
วันที่ 4 เม.ย.60
(ลว. 31 มี.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห
์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
จำนวน 97 ราย
(ลว. 3 มี.ค. 2560)
ประกาศ สอ.ชป.
เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2560
(ลว. 1 มี.ค. 2560)
  รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ
ประจำเดือน เม.ย. 2560
  รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
สมาชิกอาวุโส
ประจำเดือน
เม.ย. 2560
  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และเงินฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สห