+

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่
24
- 28 ส.ค.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
2
ก.ย.

2558

เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

ส.ค.58 >>
  ***สมาชิก สอ.ชป.
เปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา**
1. รับเงินประเดิม 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 200 บาท
2. รับบัตร ATM ของ สอ.ชป.
3. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2 ปี
4. ฟรี ค่าบริการถอนเงิน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 
คลิก ลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิก ทราบ

เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบแม่ข่าย Web Online
จึงไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สหกรณ์ฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576

 
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจำปี 2558
(ลว. 3 ก.ย. 2558)
สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
สมาชิกในวันพฤหัสบดี ที่
17 กันยายน 2558
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ส.ค. 58)

ประกาศฯ เรื่อง การประชา
สัมพันธ์องค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และ 123
อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
(ลว. 18 ส.ค. 2558)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคา
จ้างพิมพ์ข่าวสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน
จำกัด ประจำปีบัญชี 2559
(ลว. 31 ส.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิต
รุ่นที่ 14 ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับการสรรหา
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(ลว. 3 ส.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากภาคี
สหกรณ์บางเขน เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ร่วมบริจาคสิ่งของ
และทุนการศึกษา
ลว. 10 มิถุนายน 2558
ประกาศฯ เรื่อง งดรับฝาก-
ถอนเงิน และจ่ายเงินกู้
(ลว. 19 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง การใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง การใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง โครงการเงินกู้
สามัญเพื่อชำระหนี้เงินคืนรัฐ
ของข้าราชการบำนาญ
(เพิ่มเติม) (ลว. 8 มิ.ย.2558)
ประกาศฯ เรื่อง โครงการ
เงินกู้ สามัญเพื่อชำระหนี้
เงินคืนรัฐของข้าราชการ
บำนาญ (ลว. 30 เม.ย. 2558)
คลิกดาวน์โหลด หนังสือยืนยัน
และหนังสือยินยอมให้หักเงิน
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
(ลว. 15 พ.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแผน
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558-
2561 (ลว. 7 เม.ย. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ และเงินฝาก
(ลว. 17 มี.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว 27 ม.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้น
ซื้อเพิ่ม
(ลว. 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดซื้อ
หุ้นพิเศษ (โครงการเกษียณ
เกื้อกูล) (ลว. 29 ก.ย. 2557)
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจำ ปี 2557
(ลว. 14 ส.ค. 2557)
การเปลี่ยนบริษัทประกันชีวิต
ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(ลว. 20 ม.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ 90%
ของ ทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงิน
สามัญ 2555
(ลว. 24 ก.พ. 2555)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(ลว. 12 ก.ย. 2554)

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ของ สมาชิก พ.ศ. 2553
(ลว. 12 พ.ค. 2554)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a