นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่33

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่่
3
- 8 ม.ค.
2557
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
15
มกราคม

2557

เรียบร้อยแล้ว
  สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่่ี่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
 
 
 
  ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
 
  วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
 
  ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 
 
 
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
 

 


สมาชิก สอ.ชป. โปรดทราบ
เนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมืองฯ การเรียก
เก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2556 กรมบัญชีกลาง
ใช้ฐานเรียกเก็บเงินเดือน พฤศจิกายน 2556 เก็บทดแทน
ดังนั้น ยอดเงินที่เรียกเก็บส่วนที่ขาดหรือเกินไป
ของเดือนธันวาคม 2556 จะนำไปสมทบเรียกเก็บในเดือน
มกราคม 2557 "ยกเว้น ข้าราชการบำนาญ,
ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน หน่วยงาน
โรงพยาบาลชลประทาน และสมาชิกสมทบ
สามารถเก็บได้ตามปกติจาก ฐานข้อมูล ธันวาคม 2556 "

 

ประกาศผลคะแนนการสรรหา กรรมการประจำปี 2557
                     - กรรมการดำเนินการ
                - ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์


ใบประกาศเกียรติคุณ
ของ สอ.ชป

สอ.ชป. ผ่านการ
ประเมินการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการ
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยต่อเนื่อง
 
คลิกลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้

Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576 
 
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม
ประกาศฯ เงินฝากประจำ
24เดือน ดอกเบี้ย 4.50
ต่อปี
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ ปี2556
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
 
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
 
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย
 

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2553

 
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
 
  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ
สมาชิกผู้สูงอายุ

 

พ.ย.56 >>
   กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
บัญชี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมอาคาร
ชูชาติ กำภู
   กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อัตราเงินปันผล ร้อยละ 5.50
อัตตราเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 7.50
สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน เข้า
บัญชีสมาชิกหลังที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติ


+

E-Mail ผู้บริหาร แผนที่ / ที่ตั้ง โทรศัพท์


a