ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ชุดที่35

สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่่
30 มี.ค.
-3 เม.ย.
2558
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้สมาชิก
ในวันพุธ
ที่
8
เมษายน

2558

เรียบร้อยแล้ว
ด้วยวันพุธที่ 15 เมษายน 2558
เป็นวันสงกรานต์
และเป็นวันหยุดราชการ จึงไม่มีการประชุมของคณะกรรมการเงินกู้
สมาชิกที่ส่งสัญญาเงินกู้สามัญ
และเอกสารประกอบคำขอกู้ถูกต้อง
และเรียบร้อยถึงสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 เม.ย.58
คณะกรรมการเงินกู้จะประชุมพิจารณา
อนุมัติเงินกู้วันพุธที่ 22 เม.ย. 58
สหกรณ์ยกเลิกแบบฟอร์ม
คำขอกู้เงินสามัญฉบับเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดให้บริการ Billpayment
เพิ่มอีก1ธนาคาร โดยผ่าน
ธนาคาร กสิกรไทย

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มประเภท
เงินฝากประจำสูงสุด 24
เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ย
สูงสุด ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นต้นไป
ข่าวดี! ขยายเพดานเงินกู้
สูงสูด เป็น 1,500,000.-
บาท / งวดชำระคืน สูงสุด
180 งวด
วิธีการคำนวณยอดเงินกู้
รับสุทธิที่ สอ.ชป. โอนให้
กับสมาชิก
ตัวอย่างการเขียนหนังสือ
สัญญาฯ ที่ถูกต้อง
- สัญญาเงินกู้สามัญที่ถูกต้อง
(แบบ สอ.ชป.009/2/2)
 

ค้นหาด้วยgoogle ค้นหา truehits.net
สถิติผู้เข้าชม
Website counter

มี.ค..58 >>
  ***สหกรณ์ฯ ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
(ตามกฎหมายใหม่)มีผลบังคับใช้วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป***
 ***สมาชิกจะยื่นขอกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์ม
คำขอกู้ฉบับใหม่ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์
****
http://www.ridsaving.com

 

 

ติดตาม Facebook สอ.ชป. ได้ที่ https://www.facebook.com/ridsaving
โปรดทราบ..ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินเก่า
เริ่มใช้ฉบับใหม่วันที่ 11 ก.พ. 2558
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ทำการปรับปรุง
แบบฟอร์มหนังสือขอกู้ และสัญญากู้เงินสามัญ
และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
ใหม่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

หากสมาชิกจะยื่นกู้เงินให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉบับใหม่
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
เงินกู้ฉบับใหม่ คลิกที่นี่
โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำกัด
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ในวันที่ 21 มีนาคม 2558
 
สอ.ชป. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณ ของ สอ.ชป
สอ.ชป. ผ่านการประเมิน
การกำกับดูแล องค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สอ.ชป. มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

สอ.ชป. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
 
คลิก ลงชื่อเข้าใช้ E-Mail  

 

สมาชิกที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ (.pdf)
เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้


Web Online

บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิก

ระบบ Web Online
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ท่านสามารถแนะนำ หรือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่..

ฝ่ายสารสนเทศ
โทร. 0-2 669 - 6576

 
 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแผน
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558-
2561 (ลว. 7 เม.ย. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เป็นผู้จัดการ สหกรณ์ฯ
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ และเงินฝาก
(ลว 17 มี.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนสวัสดิการ สมาชิกผู้สูงอายุ
( มี.ค. 58)

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเพื่อ สรรหาเป็นผู้จัดการ

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศฯ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว 27 ม.ค. 2558)
ประกาศฯ เรื่อง การซื้อหุ้น
ซื้อเพิ่ม
(ลว 29 ต.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดซื้อ
หุ้นพิเศษ (โครงการเกษียณ
เกื้อกูล) (ลว 29 ก.ย. 2557)
ประกาศฯ เรื่่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจำ ปี 2557
(ลว 14 ส.ค. 2557)
การเปลี่ยนบริษัทประกันชีวิต
ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
(ลว 20 ม.ค. 2557)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้พิเศษ (10/09/2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ ปี2556
(ลว 1 ก.ค. 2556)
ประกาศฯ เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้น
ประกาศฯ เรื่อง การให้กู้เงินสามัญ 2555
(ลว 24 ก.พ. 2555)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(ลว 12 ก.ย. 2554)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกเป็นศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
าชการไทย (ลว 9 ธ.ค. 2554)

ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิก
ระเบียบฯ ่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ของ สมาชิก พ.ศ. 2553
(ลว 12 พ.ค. 2554)


+

E-Mail ผู้บริหาร แผนที่ / ที่ตั้ง โทรศัพท์


a