ตราสัญลักษณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

ตรา

 

สัญลักษณ์

สตางค์แดง ล้อมรอบด้วยคำว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด"

และ มือขวา
ทั้งหมดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน
ความหมาย

สตางค์แดง ล้อมรอบด้วยคำว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด"

หมายถึง

"ทรัพย์สินที่จะต้องอดออมและจัดการ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
"

มือขวา

หมายถึง

"ความสามัคคี การร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
"

 

:: สวัสดิการ :: ติดต่อสหกรณ์